Všeobecné podmínky a zásady ochrany osobních údajů

GTC

Ing. Werner Pletzer, prodejce automobilů - Puls Air e.U.

Všeobecné dodací a objednací podmínky pro koncové zákazníky (spotřebitele podle § 13 BGB) společnosti Ing. Werner Pletzer, Autohaus - Puls Air e.U.

(V souladu s ustanoveními spolkového zákona o ochraně osobních údajů upozorňujeme, že údaje týkající se obchodního vztahu se zákazníkem jsou uloženy v našem informačním systému).

 1. Rozsah použití
  • Následující podmínky se vztahují výhradně na obchodní vztahy s našimi zákazníky, včetně informací a poradenství.
  • Spotřebiteli ve smyslu těchto obchodních podmínek jsou fyzické osoby - dále také " zákazníci " - se kterými je uzavřen obchodní vztah, aniž by jim byla přičítána obchodní nebo samostatná profesionální činnost.
 1. Informace, poradenství

Informace a rady týkající se našich produktů jsou poskytovány výhradně na základě našich předchozích zkušeností. Zde uvedené hodnoty je třeba považovat za průměrné hodnoty. Veškeré informace o našich výrobcích, zejména vyobrazení, výkresy, rozměrové a výkonové údaje a další technické údaje obsažené v našich nabídkách a tiskovinách je třeba považovat za přibližné průměrné hodnoty. Veškeré odkazy na normy, obdobné technické předpisy, jakož i technické specifikace, popisy a vyobrazení předmětu dodávky v nabídkách a prospektech jsou pouze nezávazným obecným popisem provedení, nikoliv specifikací vlastností, pokud se nejedná o závazné, písemné nabídky. Určité vlastnosti se považují za námi zaručené pouze tehdy, pokud jsme to výslovně písemně potvrdili.

 1. Uzavření smlouvy, rozsah dodávky, převzetí
  • Objednáním zboží zákazník závazně prohlašuje, že si přeje objednané zboží zakoupit.
  • Smlouva je uzavřena teprve tehdy, když zákazníkovi písemně potvrdíme objednávku e-mailem prostřednictvím potvrzení objednávky. Objednávky zákazníků můžeme vyřídit do 1 až 5 pracovních dnů.
  • Veškeré dohody, vedlejší ujednání, ujištění a změny smlouvy musí být učiněny písemně, za což se považuje i plnění faxem nebo e-mailem. Ustanovení § 305b BGB (přednost individuální smlouvy) zůstává nedotčeno.
  • Zákazník nás musí včas před uzavřením smlouvy písemně informovat o zvláštních požadavcích na naše zboží.
 1. doručení
  • Závazné dodací lhůty a termíny musí být výslovně písemně dohodnuty jako podmínka platnosti. V případě nezávazných nebo přibližných (přibližně, přibližně apod.) dodacích termínů a lhůt se budeme snažit je dodržet podle našich možností.
  • Dodací lhůty začínají běžet od okamžiku, kdy zákazník obdrží potvrzení naší objednávky, ale ne dříve, než jsou vyjasněny všechny podrobnosti realizace objednávky a splněny všechny ostatní požadavky, které musí zákazník splnit; totéž platí pro dodací lhůty. Pokud zákazník po podání objednávky požádal o změny, začíná běžet nová přiměřená dodací lhůta od okamžiku potvrzení změny z naší strany.
 1. Výhrada samovydání; vyšší moc a jiné překážky
  • Pokud neobdržíme dodávky nebo služby od našich subdodavatelů, nebo je neobdržíme správně či včas, nebo pokud dojde k událostem vyšší moci, musíme o tom našeho zákazníka včas informovat telefonicky nebo písemně dopisem, faxem nebo e-mailem. V takovém případě jsme oprávněni odložit dodávku po dobu trvání překážky nebo zcela nebo částečně odstoupit od smlouvy z důvodu nesplněné části smlouvy, pokud jsme splnili výše uvedenou povinnost informovat. Za vyšší moc se považují stávky, výluky, úřední zásahy, nedostatek energií a surovin, dopravní překážky, provozní překážky bez našeho zavinění, například v důsledku požáru, vody a poškození strojů, a všechny ostatní překážky, které jsme z objektivního hlediska nezavinili.
  • Pokud byl závazně dohodnut termín dodání nebo dodací lhůta a pokud je dohodnutý termín dodání nebo dohodnutá dodací lhůta překročena o více než 14 dní v důsledku událostí podle bodu 5.1, je zákazník oprávněn odstoupit od smlouvy z důvodu dosud nesplněné části, pokud je pro něj prodlení s dodáním nepřiměřené.
 1. Odeslání a převod rizika
  • Nebezpečí náhodné ztráty a náhodného poškození prodávaného předmětu, a to i v případě prodeje formou zaslání, přechází na kupujícího až v okamžiku předání předmětu.
  • Pokud je kupující v prodlení s převzetím, považuje se to za rovnocenné předání.
  • Pokud se zásilka opozdí, protože uplatníme své zadržovací právo z důvodu prodlení zákazníka s platbou vcelku nebo zčásti - nebo z jakéhokoli jiného důvodu, za který je odpovědný zákazník - přechází riziko na zákazníka nejpozději od data oznámení o připravenosti k odeslání.
 1. Oznámení závad a záruka
  • Pokud zákazník obdrží vadné zboží, jsme povinni dodat pouze zboží bez vad, a to pouze v případě, že vada zboží brání řádné instalaci nebo provozu.
  • Pokud se písemně nedohodneme jinak, zákazník neobdrží žádné záruky v právním smyslu.
  • Naše záruka a odpovědnost za následky nesprávného používání nebo nadměrného opotřebení zboží, nadměrného používání nebo nevhodného zacházení a ošetřování v souladu s návodem k obsluze jsou vyloučeny.
 1. Odměňování a platební podmínky
  • Nabídnutá kupní cena je závazná.
  • V případě zásilkového nákupu se na kupní cenu vztahuje paušální poplatek za dopravu, který je uveden na stránce objednávky v nákupním košíku nebo v objednávkovém formuláři.
  • Zákazník zaplatí kupní cenu předem, pokud není dohodnut jiný způsob platby.
 1. Vyhrazení vlastnického práva
  • Vlastnické právo ke zboží si vyhrazujeme až do úplného zaplacení kupní ceny.
  • Zákazník je povinen provozovat zboží s péčí v souladu s návodem k obsluze a provádět údržbu v souladu s fólií o údržbě.
  • Zákazník je povinen nás neprodleně informovat o jakémkoli přístupu třetích osob ke zboží, například v případě zabavení, jakož i o jakémkoli poškození nebo zničení zboží. Zákazník je povinen nás neprodleně informovat o každé změně vlastníka zboží nebo o změně svého bydliště, a to až do úplného zaplacení zboží.
  • Jsme oprávněni odstoupit od smlouvy a požadovat zpět zboží, pokud zákazník svým chováním porušuje smlouvu.
 1. Vyloučení a omezení odpovědnosti
  • Zejména neodpovídáme za nároky zákazníka na náhradu škody - bez ohledu na právní důvod - a/nebo za porušení povinností vyplývajících ze smluvního závazku a z neoprávněného jednání. To neplatí, pokud je odpovědnost povinná podle zákona, jakož i:

za vlastní úmyslné nebo hrubě nedbalé porušení povinností a úmyslné nebo hrubě nedbalé porušení povinností ze strany právních zástupců nebo zprostředkovatelů;

za porušení podstatných smluvních povinností;

pokud v případě porušení jiných povinností ve smyslu § 241 odst. 2 občanského zákoníku již nelze rozumně očekávat, že zákazník přijme naše plnění;

v případě újmy na životě, zdraví a těle také zákonní zástupci nebo zmocněnci;

v případě prodlení, pokud bylo dohodnuto pevné datum;

pokud jsme převzali záruku za kvalitu našeho zboží nebo za existenci výsledku plnění nebo rizika při nákupu, jakož i v případě odpovědnosti podle zákona o odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku.

"Podstatné smluvní závazky" jsou takové závazky, které chrání právní postavení zákazníka, které jsou pro smlouvu podstatné a které musí smlouva zákazníkovi podle svého obsahu a účelu poskytnout. Podstatnými smluvními povinnostmi jsou rovněž ty, jejichž splnění je nezbytné pro řádné plnění smlouvy a na jejichž splnění zákazník pravidelně spoléhá a může spoléhat.

 • V ostatních případech odpovídáme za všechny nároky, které vůči nám vzniknou z titulu náhrady škody nebo úhrady nákladů vyplývajících z tohoto smluvního vztahu v důsledku zaviněného porušení povinností, a to bez ohledu na právní důvod, nikoli však v případě lehké nedbalosti.
 • V případě výše uvedené odpovědnosti podle bodu 11.2 a odpovědnosti bez zavinění, zejména v případě počáteční nemožnosti a právních vad, odpovídáme pouze za typické a předvídatelné škody.
 • Přenesení důkazního břemene není s výše uvedenými ustanoveními spojeno.

Ing. Werner Pletzer, prodejce automobilů - Puls Air e.U.

Werner Pletzer

Innsbruckerstrasse 10

6353 Jde o

Rakousko
(předvolatelná adresa)

 

 1. Rozhodné právo

Pro všechny právní vztahy mezi zákazníkem a námi platí výhradně právo Spolkové republiky Německo. Ustanovení Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží se nepoužijí.

 1. Doložka o oddělitelnosti

Pokud by některé současné nebo budoucí ustanovení uzavřené smlouvy bylo nebo se stalo zcela nebo zčásti neplatným/neúčinným nebo nevymahatelným z jiných důvodů než §§ 305-310 BGB, nemá to vliv na platnost ostatních ustanovení smlouvy, ledaže by dodržování smlouvy vedlo k nepřiměřeným obtížím pro jednu ze stran, a to i s ohledem na následující ustanovení. Strany nahradí neplatné/neúčinné nebo nevymahatelné ustanovení platným ustanovením, které svým právním a ekonomickým obsahem odpovídá neplatnému/neúčinnému nebo nevymahatelnému ustanovení a celkovému účelu smlouvy. Totéž platí, pokud mezera vyžadující doplnění vznikne po uzavření smlouvy.

1. přehled ochrany údajů

Obecné poznámky

Následující informace poskytují jednoduchý přehled o tom, co se děje s vašimi osobními údaji, když navštívíte naše webové stránky. Osobní údaje jsou veškeré údaje, podle kterých vás lze osobně identifikovat. Podrobné informace o ochraně osobních údajů naleznete v našich zásadách ochrany osobních údajů uvedených pod tímto textem.

Shromažďování údajů na našich webových stránkách

Kdo je zodpovědný za shromažďování údajů na těchto webových stránkách?

Zpracování údajů na těchto webových stránkách provádí provozovatel webových stránek. Jeho kontaktní údaje naleznete v tiráži těchto webových stránek.

Jak shromažďujeme vaše údaje?

Na jedné straně jsou vaše údaje shromažďovány, když nám je poskytnete. Mohou to být například údaje, které zadáte do kontaktního formuláře.

Další údaje jsou automaticky shromažďovány našimi IT systémy při návštěvě webových stránek. Jedná se především o technické údaje (např. internetový prohlížeč, operační systém nebo čas zobrazení stránky). Tyto údaje jsou shromažďovány automaticky, jakmile vstoupíte na naše webové stránky.

K čemu vaše údaje používáme?

Část údajů je shromažďována za účelem zajištění bezchybného poskytování webových stránek. Další údaje mohou být použity k analýze uživatelského chování.

Jaká máte práva týkající se vašich údajů?

Máte právo kdykoli bezplatně získat informace o původu, příjemci a účelu uložených osobních údajů. Máte také právo požádat o opravu, zablokování nebo vymazání těchto údajů. Za tímto účelem a v případě dalších dotazů týkajících se ochrany osobních údajů nás můžete kdykoli kontaktovat na adrese uvedené v tiráži. Dále máte právo podat stížnost u příslušného dozorového úřadu.

Kromě toho máte za určitých okolností právo na.

požádat o omezení zpracování vašich osobních údajů. Podrobnosti naleznete v zásadách ochrany osobních údajů v části "Právo na omezení zpracování".

Analytické nástroje a nástroje třetích stran

Při návštěvě našich webových stránek lze statisticky vyhodnocovat vaše chování při surfování. K tomu slouží především soubory cookie a takzvané analytické programy. Analýza vašeho chování při surfování je obvykle anonymní; chování při surfování nelze zpětně vysledovat. Proti této analýze můžete vznést námitku nebo jí zabránit tím, že určité nástroje nebudete používat. Podrobné informace o tom najdete v následujícím prohlášení o ochraně osobních údajů.

Proti této analýze můžete vznést námitku. O možnostech vznesení námitky vás budeme informovat v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů.

2 Obecné poznámky a povinné informace

Ochrana údajů

Provozovatelé těchto stránek berou ochranu vašich osobních údajů velmi vážně. S vašimi osobními údaji zacházíme důvěrně a v souladu se zákonnými předpisy o ochraně osobních údajů a tímto prohlášením o ochraně osobních údajů.

Když používáte tyto webové stránky

jsou shromažďovány různé osobní údaje. Osobní údaje jsou údaje, které lze použít k vaší osobní identifikaci. Tyto zásady ochrany osobních údajů vysvětlují, jaké údaje shromažďujeme a k čemu je používáme. Vysvětluje také, jak a za jakým účelem se tak děje.

Rádi bychom upozornili, že přenos dat na internetu (např. komunikace prostřednictvím e-mailu) může mít bezpečnostní mezery. Úplná ochrana údajů před přístupem třetích stran není možná.

Poznámka k odpovědnému subjektu

Správcem údajů pro tyto webové stránky je:

Werner Pletzer
Innsbruckerstrasse 10
6353 Jde o
Rakousko
Tel: +43(0)5358 3600
Fax: +43(0)5358 3603
E-mail: info@pulsair.net

Správce je fyzická nebo právnická osoba, která sama nebo společně s jinými určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů (např. jména, e-mailové adresy apod.).

Odvolání souhlasu se zpracováním údajů

Řada operací zpracování údajů je možná pouze s vaším výslovným souhlasem. Již udělený souhlas můžete kdykoli odvolat. K tomuto účelu postačí neformální sdělení e-mailem na naši adresu. Zákonnost zpracování údajů provedeného do odvolání souhlasu zůstává odvoláním nedotčena.

Právo vznést námitku proti shromažďování údajů ve zvláštních případech a proti přímému marketingu (čl. 21 GDPR).

Pokud je zpracování údajů založeno na čl. 6 odst. 1 písm. e) nebo f) DSGVO, máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů z důvodů vyplývajících z vaší konkrétní situace; to platí i pro profilování založené na těchto ustanoveních. Příslušný právní základ, na němž je zpracování založeno, naleznete v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů. Pokud vznesete námitku, nebudeme již vaše dotčené osobní údaje zpracovávat, pokud neprokážeme závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad vašimi zájmy, právy a svobodami, nebo pokud zpracování neslouží k uplatnění, výkonu nebo obhajobě právních nároků (námitka podle čl. 21 odst. 1 GDPR).

Pokud jsou vaše osobní údaje zpracovávány za účelem přímého marketingu, máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se vás týkají, za účelem takového marketingu; to platí i pro profilování, pokud s takovým přímým marketingem souvisí. Pokud vznesete námitku, vaše osobní údaje již následně nebudou pro účely přímé reklamy používány (námitka podle čl. 21 odst. 2 DSGVO).

Právo na odvolání k příslušnému dozorovému úřadu

V případě

porušení GDPR mají subjekty údajů právo odvolat se k dozorovému úřadu, zejména v členském státě svého obvyklého bydliště, pracoviště nebo místa údajného porušení. Právo na odvolání

není dotčen žádný jiný správní nebo soudní opravný prostředek.

Právo na přenositelnost údajů

Máte právo na to, abychom vám nebo třetí straně předali údaje, které zpracováváme automaticky na základě vašeho souhlasu nebo v rámci plnění smlouvy, v běžném, strojově čitelném formátu. Pokud požádáte o přímé předání údajů jinému správci, bude tak učiněno pouze v případě, že to bude technicky proveditelné.

Šifrování SSL nebo TLS

Z bezpečnostních důvodů a za účelem ochrany přenosu důvěrného obsahu, jako jsou objednávky nebo dotazy, které nám jako provozovateli stránek zasíláte, používají tyto stránky šifrování SSL nebo TLS. Šifrované spojení poznáte podle toho, že se adresní řádek prohlížeče změní z "https://" na "https://" a podle symbolu zámku v řádku prohlížeče.

Pokud je aktivováno šifrování SSL nebo TLS, nemohou údaje, které nám předáváte, číst třetí strany.

Informace, blokování, vymazání a oprava

V rámci platných právních předpisů máte právo kdykoli bezplatně získat informace o svých uložených osobních údajích, jejich původu a příjemci a účelu zpracování údajů a případně právo na opravu, zablokování nebo vymazání těchto údajů. Za tímto účelem, jakož i v případě dalších dotazů týkajících se osobních údajů, nás můžete kdykoli kontaktovat na adrese uvedené v tiráži.

Právo na omezení zpracování

Máte právo požádat o omezení zpracování svých osobních údajů. Za tímto účelem nás můžete kdykoli kontaktovat na adrese uvedené v tiráži. Právo na omezení zpracování existuje v následujících případech:

Pokud zpochybňujete správnost námi uložených osobních údajů, obvykle potřebujeme čas na jejich ověření. Po dobu ověřování máte právo požadovat omezení zpracování vašich osobních údajů.

Pokud ke zpracování vašich osobních údajů došlo/dochází protiprávně, můžete místo výmazu požádat o omezení zpracování údajů.

Pokud vaše osobní údaje již nepotřebujeme, ale vy je potřebujete k uplatnění, obhajobě nebo vymáhání právních nároků, máte právo požadovat omezení zpracování vašich osobních údajů namísto jejich vymazání.

Pokud jste podali námitku podle čl. 21 odst. 1 DSGVO, musí být provedeno porovnání vašich a našich zájmů. Dokud nebude určeno, čí zájmy převažují, máte právo požadovat omezení zpracování vašich osobních údajů.

Pokud jste omezili zpracování svých osobních údajů, mohou být tyto údaje - kromě jejich uložení - zpracovávány pouze s vaším souhlasem nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků nebo pro ochranu práv jiné fyzické nebo právnické osoby nebo z důvodů důležitého veřejného zájmu Evropské unie nebo členského státu.

3. shromažďování údajů na našich webových stránkách

Soubory cookie

Některé internetové stránky používají tzv. cookies. Cookies nezpůsobují žádné škody na vašem počítači a neobsahují viry. Cookies slouží k tomu, aby naše nabídka byla uživatelsky přívětivější, efektivnější a bezpečnější. Soubory cookie jsou malé textové soubory, které se ukládají do vašeho počítače a ukládá je váš prohlížeč.

Většina souborů cookie, které používáme, jsou tzv. "soubory cookie relace". Ty se automaticky vymažou po skončení vaší návštěvy. Ostatní soubory cookie zůstávají uloženy ve vašem koncovém zařízení, dokud je neodstraníte. Tyto soubory cookie nám umožňují rozpoznat váš prohlížeč při vaší další návštěvě.

Svůj prohlížeč můžete nastavit tak, abyste byli informováni o nastavování souborů cookie a povolit soubory cookie pouze v jednotlivých případech, vyloučit přijímání souborů cookie pro určité případy nebo obecně a aktivovat automatické mazání souborů cookie při zavření prohlížeče. Pokud soubory cookie deaktivujete, může být funkčnost těchto webových stránek omezena.

Soubory cookie, které jsou nezbytné k provádění elektronické komunikace nebo k poskytování určitých funkcí, které jste si vyžádali (např. funkce nákupního košíku), se ukládají na základě čl. 6 odst. 1 písm. f DSGVO. Provozovatel webových stránek má oprávněný zájem na ukládání souborů cookie za účelem technicky bezchybného a optimalizovaného poskytování svých služeb. Pokud jsou ukládány jiné soubory cookie (např. soubory cookie pro analýzu vašeho chování při surfování), jsou v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů řešeny odděleně.

Kontaktní formulář

Pokud nám zašlete dotaz prostřednictvím kontaktního formuláře.

vaše údaje z poptávkového formuláře, včetně kontaktních údajů, které v něm uvedete, budou uloženy pro účely zpracování poptávky a pro případ dalších dotazů. Tyto údaje nepředáváme dále bez vašeho souhlasu.

Zpracování údajů zadaných v kontaktním formuláři je proto založeno výhradně na vašem souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a DSGVO). Tento souhlas můžete kdykoli odvolat. K tomuto účelu postačí neformální sdělení e-mailem na naši adresu. Zákonnost operací zpracování údajů provedených do odvolání zůstává odvoláním nedotčena.

Údaje, které zadáte do kontaktního formuláře, u nás zůstanou, dokud nás nepožádáte o jejich vymazání, neodvoláte svůj souhlas s jejich uložením nebo dokud nezmizí účel jejich uložení (např. po ukončení zpracování vašeho dotazu). Závazná právní ustanovení - zejména lhůty pro uchovávání údajů - zůstávají nedotčena.

Žádost e-mailem, telefonicky nebo faxem

Pokud nás kontaktujete e-mailem, telefonicky nebo faxem, bude váš dotaz včetně všech z něj vyplývajících osobních údajů (jméno, dotaz) uložen a zpracován za účelem vyřízení vašeho požadavku. Tyto údaje nebudeme předávat dále bez vašeho souhlasu.

Zpracování těchto údajů je založeno na čl. 6 odst. 1 písm. b DSGVO, pokud vaše žádost souvisí s plněním smlouvy nebo je nezbytná pro provedení předsmluvních opatření. Ve všech ostatních případech je zpracování založeno na vašem souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a DSGVO) a/nebo na našich oprávněných zájmech (čl. 6 odst. 1 písm. f DSGVO), protože máme oprávněný zájem na efektivním zpracování nám adresovaných žádostí.

mají.

Údaje, které nám zašlete prostřednictvím žádostí o kontakt, u nás zůstanou, dokud nás nepožádáte o jejich vymazání, neodvoláte svůj souhlas s jejich uložením nebo dokud nezmizí účel jejich uložení (např. po ukončení zpracování vaší žádosti). Povinná zákonná ustanovení - zejména zákonné lhůty pro uchovávání údajů - zůstávají nedotčena.

Zdroj: e-recht24.de

Odeslat zprávu!
Hezký den! 👋
Rádi vám poradíme od po-pá od 08:00 do 17:00 pohodlně přes Whatsapp!