Algemene voorwaarden en privacybeleid

GTC

Werner Pletzer, autodealer - Puls Air e.U.

Algemene leverings- en bestelvoorwaarden voor eindklanten (consumenten volgens § 13 BGB) van Ing. Werner Pletzer, Autohaus - Puls Air e.U.

(In overeenstemming met de bepalingen van de Federale Wet Bescherming Persoonsgegevens willen we erop wijzen dat gegevens met betrekking tot de zakelijke relatie met de klant worden opgeslagen in ons IT-systeem).

 1. Toepassingsgebied
  • De volgende voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing op de zakelijke relatie met onze klanten, inclusief informatie en advies.
  • Consumenten in de zin van deze voorwaarden zijn natuurlijke personen - hierna ook klanten genoemd - met wie een zakelijke relatie wordt aangegaan zonder dat aan hen een commerciële of zelfstandige beroepsactiviteit kan worden toegeschreven.
 1. Informatie, advies

Informatie en advies over onze producten wordt uitsluitend verstrekt op basis van onze eerdere ervaringen. De hier vermelde waarden moeten als gemiddelde waarden worden beschouwd. Alle informatie over onze producten, in het bijzonder de afbeeldingen, tekeningen, maat- en prestatiegegevens en andere technische gegevens in onze offertes en drukwerk moeten worden beschouwd als gemiddelde waarden bij benadering. Verwijzingen naar normen, vergelijkbare technische voorschriften en technische specificaties, beschrijvingen en afbeeldingen van het leveringsobject in offertes en brochures zijn slechts een niet-bindende algemene beschrijving van de prestaties en geen specificatie van eigenschappen, tenzij het gaat om bindende, schriftelijke offertes. Bepaalde eigenschappen worden alleen geacht door ons te zijn gegarandeerd als wij dit uitdrukkelijk schriftelijk hebben bevestigd.

 1. Sluiting van het contract, leveringsomvang, aanvaarding
  • Door goederen te bestellen, verklaart de klant bindend dat hij de bestelde goederen wil kopen.
  • Een contract komt pas tot stand wanneer we de bestelling van de klant schriftelijk per e-mail bevestigen via orderbevestiging. We kunnen bestellingen van klanten binnen 1 - 5 werkdagen verwerken.
  • Alle overeenkomsten, nevenafspraken, toezeggingen en wijzigingen van het contract moeten schriftelijk worden gedaan, wat ook geacht wordt te zijn vervuld per fax of e-mail. § 305b BGB (voorrang van de individuele overeenkomst) blijft onaangetast.
  • De klant moet ons tijdig voor het sluiten van het contract schriftelijk op de hoogte stellen van eventuele speciale vereisten voor onze goederen.
 1. levering
  • Bindende levertijden en termijnen moeten uitdrukkelijk schriftelijk worden overeengekomen als voorwaarde voor geldigheid. In het geval van niet-bindende of bij benadering (ongeveer, ongeveer, enz.) overeengekomen leveringstermijnen en -data, zullen wij ernaar streven deze naar beste vermogen na te leven.
  • Levertijden gaan in na ontvangst van onze orderbevestiging door de klant, maar niet voordat alle details van de uitvoering van de order zijn verduidelijkt en aan alle andere vereisten waaraan de klant moet voldoen, is voldaan; hetzelfde geldt voor levertijden. Als de klant na het plaatsen van de bestelling om wijzigingen heeft verzocht, gaat een nieuwe redelijke leveringstermijn in zodra wij de wijziging hebben bevestigd.
 1. Voorbehoud van zelflevering; overmacht en andere belemmeringen
  • Als we leveringen of diensten van onze onderaannemers niet, niet correct of niet op tijd ontvangen, of als er sprake is van overmacht, moeten we onze klant hiervan tijdig van tevoren telefonisch of schriftelijk per brief, fax of e-mail op de hoogte stellen. In dit geval hebben we het recht om de levering uit te stellen voor de duur van de belemmering of om ons geheel of gedeeltelijk terug te trekken uit het contract vanwege het niet nagekomen deel van het contract, op voorwaarde dat we hebben voldaan aan onze bovengenoemde informatieplicht. Onder overmacht vallen stakingen, uitsluitingen, officiële interventies, energie- en grondstoffentekorten, transportknelpunten, operationele belemmeringen buiten onze schuld om, bijvoorbeeld door brand, water- en machineschade en alle andere belemmeringen die objectief gezien niet door ons zijn veroorzaakt.
  • Als een leveringsdatum of -periode bindend is overeengekomen en de overeengekomen leveringsdatum of de overeengekomen leveringsperiode met meer dan 14 dagen wordt overschreden als gevolg van gebeurtenissen volgens 5.1, heeft de klant het recht om van het contract af te zien vanwege het nog niet vervulde deel, voor zover de vertraging in de levering voor hem onredelijk is.
 1. Verzending en risico-overdracht
  • Het risico van onopzettelijk verlies en onopzettelijke verslechtering van het verkochte artikel gaat, zelfs in het geval van verkoop door verzending, pas over op de koper wanneer het artikel wordt overhandigd.
  • Indien de koper in gebreke blijft met de aanvaarding, wordt dit gelijkgesteld met de overhandiging.
  • Als de verzending wordt vertraagd doordat wij ons recht van retentie uitoefenen als gevolg van het geheel of gedeeltelijk in gebreke blijven van de klant met de betaling - of om enige andere reden waarvoor de klant verantwoordelijk is - gaat het risico uiterlijk vanaf de datum van kennisgeving van gereedheid voor verzending over op de klant.
 1. Melding van defecten en garantie
  • Als de klant goederen met gebreken ontvangt, zijn we alleen verplicht om goederen zonder gebreken te leveren en alleen als het gebrek aan de goederen een goede installatie of werking verhindert.
  • Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen door ons, ontvangt de klant geen garanties in juridische zin.
  • Onze garantie en aansprakelijkheid is uitgesloten voor de gevolgen van onjuist gebruik of overmatige slijtage van de goederen, overmatig gebruik of ongeschikte behandeling en verzorging in overeenstemming met de gebruiksaanwijzing.
 1. Vergoeding en betalingsvoorwaarden
  • De aangeboden aankoopprijs is bindend.
  • In het geval van postorderaankopen is de aankoopprijs onderhevig aan vaste verzendkosten zoals aangegeven op de bestelpagina van het winkelmandje of op het bestelformulier.
  • De klant betaalt de aankoopprijs vooraf, tenzij een andere betalingswijze is overeengekomen.
 1. Eigendomsvoorbehoud
  • We behouden ons het eigendom van de goederen voor totdat de aankoopprijs volledig is betaald.
  • De klant is verplicht om de goederen met zorg te gebruiken in overeenstemming met de bedieningsinstructies en om onderhoud uit te voeren in overeenstemming met de onderhoudsfilm.
  • De klant is verplicht om ons onmiddellijk op de hoogte te stellen van elke toegang door derden tot de goederen, bijvoorbeeld in geval van inbeslagname, evenals van elke schade aan of vernietiging van de goederen. De klant moet ons onmiddellijk op de hoogte stellen van elke verandering van eigendom van de goederen of van zijn eigen woonplaats totdat de goederen volledig zijn betaald.
  • We hebben het recht om ons terug te trekken uit het contract en de goederen terug te vorderen als het gedrag van de klant in strijd is met het contract.
 1. Uitsluiting en beperking van aansprakelijkheid
  • Wij zijn in het bijzonder niet aansprakelijk voor schadeclaims van de klant - ongeacht de rechtsgrond - en/of voor plichtsverzuim voortvloeiend uit de contractuele verplichting en uit ongeoorloofde handelingen. Dit geldt niet als aansprakelijkheid wettelijk verplicht is, evenals:

voor eigen opzettelijk of grof nalatig plichtsverzuim en opzettelijk of grof nalatig plichtsverzuim door wettelijke vertegenwoordigers of plaatsvervangende agenten;

voor de schending van wezenlijke contractuele verplichtingen;

als bij schending van andere verplichtingen in de zin van artikel 241 (2) BGB redelijkerwijs niet meer van de klant kan worden verwacht dat hij onze prestatie accepteert;

in geval van letsel aan leven, ledematen en gezondheid ook door wettelijke vertegenwoordigers of plaatsvervangende agenten;

in geval van verzuim, voor zover een vaste datum was overeengekomen;

voor zover we een garantie hebben aanvaard voor de kwaliteit van onze goederen, of het bestaan van een prestatieresultaat, of een inkooprisico, evenals in het geval van aansprakelijkheid volgens de Wet Productaansprakelijkheid.

"Wezenlijke contractuele verplichtingen" zijn verplichtingen die de rechtspositie van de klant beschermen, die wezenlijk zijn voor het contract en die het contract de klant moet toekennen in overeenstemming met zijn inhoud en doel. Essentiële contractuele verplichtingen zijn ook verplichtingen waarvan de nakoming essentieel is voor de goede uitvoering van het contract en op de naleving waarvan de klant regelmatig vertrouwt en mag vertrouwen.

 • In andere gevallen zijn wij aansprakelijk voor alle vorderingen tegen ons tot schadevergoeding of onkostenvergoeding die voortvloeien uit de onderhavige contractuele relatie als gevolg van verwijtbaar plichtsverzuim, ongeacht de rechtsgrond, maar niet in het geval van lichte nalatigheid.
 • In het geval van de bovenstaande aansprakelijkheid volgens artikel 11.2 en aansprakelijkheid zonder schuld, in het bijzonder in het geval van aanvankelijke onmogelijkheid en gebreken van eigendom, zijn wij alleen aansprakelijk voor typische en voorzienbare schade.
 • Een omkering van de bewijslast is niet gekoppeld aan bovenstaande bepalingen.

Werner Pletzer, autodealer - Puls Air e.U.

Werner Pletzer

Innsbruckerstrasse 10

6353 Gaan

Oostenrijk
(oproepbaar adres)

 

 1. Toepasselijk recht

Op alle rechtsbetrekkingen tussen de klant en ons is uitsluitend het recht van de Bondsrepubliek Duitsland van toepassing. De bepalingen van het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken zijn niet van toepassing.

 1. Scheidbaarheid

Indien een huidige of toekomstige bepaling van het afgesloten contract geheel of gedeeltelijk ongeldig/ongeldig of niet-afdwingbaar is of wordt om andere redenen dan §§ 305-310 BGB, heeft dit geen invloed op de geldigheid van de overige bepalingen van het contract, tenzij naleving van het contract zou leiden tot onredelijke ontberingen voor een van de partijen, zelfs rekening houdend met de volgende bepalingen. De partijen vervangen de ongeldige/ongeldige of niet-afdwingbare bepaling door een geldige bepaling die qua juridische en economische inhoud overeenkomt met de ongeldige/ongeldige of niet-afdwingbare bepaling en het algemene doel van het contract. Hetzelfde geldt als er na het sluiten van het contract een leemte ontstaat die aanvulling vereist.

1. gegevensbescherming in een oogopslag

Algemene informatie

De volgende informatie geeft een eenvoudig overzicht van wat er met uw persoonlijke gegevens gebeurt wanneer u onze website bezoekt. Persoonlijke gegevens zijn alle gegevens die kunnen worden gebruikt om u persoonlijk te identificeren. Gedetailleerde informatie over gegevensbescherming vindt u in onze verklaring over gegevensbescherming die onder deze tekst staat.

Gegevensverzameling op onze website

Wie is verantwoordelijk voor het verzamelen van gegevens op deze website?

De gegevensverwerking op deze website wordt uitgevoerd door de websitebeheerder. U vindt de contactgegevens van de exploitant in de wettelijke kennisgeving van deze website.

Hoe verzamelen we uw gegevens?

Enerzijds worden uw gegevens verzameld wanneer u deze aan ons verstrekt. Dit kunnen bijvoorbeeld gegevens zijn die u invult in een contactformulier.

Andere gegevens worden automatisch verzameld door onze IT-systemen wanneer u de website bezoekt. Dit zijn voornamelijk technische gegevens (bijv. internetbrowser, besturingssysteem of tijdstip waarop de pagina is bekeken). Deze gegevens worden automatisch verzameld zodra u onze website bezoekt.

Waar gebruiken we uw gegevens voor?

Sommige gegevens worden verzameld om ervoor te zorgen dat de website foutloos wordt aangeboden. Andere gegevens kunnen worden gebruikt om uw gebruikersgedrag te analyseren.

Welke rechten heb je met betrekking tot je gegevens?

U hebt het recht om op elk gewenst moment kosteloos informatie te ontvangen over de herkomst, de ontvanger en het doel van uw opgeslagen persoonlijke gegevens. U hebt ook het recht om correctie, blokkering of verwijdering van deze gegevens aan te vragen. U kunt te allen tijde contact met ons opnemen op het in de wettelijke kennisgeving vermelde adres als u verdere vragen hebt over het onderwerp gegevensbescherming. U hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit.

U hebt onder bepaalde omstandigheden ook het recht om

om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te eisen. Raadpleeg voor meer informatie het privacybeleid onder "Recht op beperking van de verwerking".

Analysetools en tools van externe leveranciers

Wanneer u onze website bezoekt, kan uw surfgedrag statistisch worden geëvalueerd. Dit gebeurt voornamelijk met behulp van cookies en zogenaamde analyseprogramma's. De analyse van uw surfgedrag is meestal anoniem; het surfgedrag is niet tot u herleidbaar. U kunt bezwaar maken tegen deze analyse of deze voorkomen door bepaalde tools niet te gebruiken. Gedetailleerde informatie hierover vindt u in het volgende privacybeleid.

U kunt bezwaar maken tegen deze analyse. We zullen u in dit privacybeleid informeren over de bezwaarmogelijkheden.

2 Algemene opmerkingen en verplichte informatie

Gegevensbescherming

De beheerders van deze pagina's nemen de bescherming van uw persoonlijke gegevens zeer serieus. Wij behandelen uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de wettelijke voorschriften inzake gegevensbescherming en dit privacybeleid.

Wanneer u deze website gebruikt

verschillende persoonlijke gegevens worden verzameld. Persoonsgegevens zijn gegevens die kunnen worden gebruikt om u persoonlijk te identificeren. Dit privacybeleid legt uit welke gegevens we verzamelen en waarvoor we ze gebruiken. Ook wordt uitgelegd hoe en met welk doel dit gebeurt.

We willen erop wijzen dat gegevensoverdracht via het internet (bijvoorbeeld bij communicatie per e-mail) veiligheidsleemten kan vertonen. Volledige bescherming van gegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk.

Opmerking over de verantwoordelijke instantie

De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking op deze website is

Werner Pletzer
Innsbruckerstrasse 10
6353 Gaan
Oostenrijk
Tel: +43(0)5358 3600
Fax: +43(0)5358 3603
e-mail: info@pulsair.net

De voor de verwerking verantwoordelijke is de natuurlijke of rechtspersoon die alleen of samen met anderen het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens (bijv. namen, e-mailadressen, enz.) vaststelt.

Intrekking van uw toestemming voor gegevensverwerking

Veel gegevensverwerkingen zijn alleen mogelijk met uw uitdrukkelijke toestemming. U kunt uw reeds gegeven toestemming op elk gewenst moment intrekken. Het enige wat u hoeft te doen is ons een informele e-mail te sturen. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking die is uitgevoerd tot de herroeping blijft onaangetast door de herroeping.

Recht om bezwaar te maken tegen het verzamelen van gegevens in speciale gevallen en tegen direct marketing (Art. 21 GDPR)

Als gegevensverwerking wordt uitgevoerd op basis van Art. 6 para. 1 lit. e of f GDPR, heeft u het recht om op elk moment bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie; dit geldt ook voor profilering op basis van deze bepalingen. De respectieve rechtsgrondslag waarop de verwerking is gebaseerd, is te vinden in dit privacybeleid. Als u bezwaar maakt, zullen wij uw betreffende persoonsgegevens niet langer verwerken, tenzij wij dwingende legitieme gronden voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden of de verwerking dient voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen (bezwaar op grond van Art. 21 (1) GDPR).

Als uw persoonsgegevens worden verwerkt met het oog op direct marketing, hebt u het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens met het oog op dergelijke marketing; dit geldt ook voor profilering voor zover dit verband houdt met dergelijke direct marketing. Als u bezwaar maakt, zullen uw persoonsgegevens vervolgens niet langer worden gebruikt voor direct marketing (bezwaar overeenkomstig Art. 21 (2) GDPR).

Recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit

In geval van

van inbreuken op de GDPR, hebben betrokkenen het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, in het bijzonder in de lidstaat van hun gewone verblijfplaats, hun werkplek of de plaats van de vermeende inbreuk. Het recht om een klacht in te dienen

bestaat onverminderd andere administratieve of gerechtelijke beroepsmogelijkheden.

Recht op gegevensoverdraagbaarheid

U hebt het recht om gegevens die wij automatisch verwerken op basis van uw toestemming of om te voldoen aan een contract, te laten overhandigen aan u of aan een derde partij in een algemeen gebruikt, machinaal leesbaar formaat. Als u verzoekt om rechtstreekse overdracht van de gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke, zal dit alleen plaatsvinden als dit technisch haalbaar is.

SSL- of TLS-codering

Deze site maakt gebruik van SSL- of TLS-codering om veiligheidsredenen en om de overdracht van vertrouwelijke inhoud te beschermen, zoals bestellingen of aanvragen die u naar ons als beheerder van de site stuurt. U kunt een versleutelde verbinding herkennen aan het feit dat de adresregel van de browser verandert van "https://" in "https://" en aan het slotsymbool in uw browserregel.

Als SSL- of TLS-codering is geactiveerd, kunnen de gegevens die u naar ons verzendt niet door derden worden gelezen.

Informatie, blokkering, wissen en rectificatie

In het kader van de geldende wettelijke bepalingen hebt u te allen tijde recht op gratis informatie over uw opgeslagen persoonsgegevens, de herkomst en ontvanger ervan en het doel van de gegevensverwerking en, indien nodig, recht op correctie, blokkering of verwijdering van deze gegevens. U kunt te allen tijde contact met ons opnemen op het adres dat in de wettelijke kennisgeving wordt vermeld als u verdere vragen hebt over het onderwerp van persoonlijke gegevens.

Recht op beperking van de verwerking

U hebt het recht om de beperking van de verwerking van uw persoonlijke gegevens aan te vragen. Hiertoe kunt u te allen tijde contact met ons opnemen op het adres dat in de wettelijke kennisgeving wordt vermeld. Het recht op beperking van de verwerking bestaat in de volgende gevallen:

Als u de juistheid van uw persoonlijke gegevens die door ons zijn opgeslagen betwist, hebben we over het algemeen tijd nodig om dit te controleren. Voor de duur van de controle hebt u het recht om te vragen om de verwerking van uw persoonlijke gegevens te beperken.

Als de verwerking van uw persoonsgegevens onwettig is/was uitgevoerd, kunt u verzoeken om beperking van de gegevensverwerking in plaats van verwijdering.

Als we uw persoonlijke gegevens niet langer nodig hebben, maar u ze nodig hebt voor de uitoefening, verdediging of handhaving van juridische claims, hebt u het recht om de beperking van de verwerking van uw persoonlijke gegevens te vragen in plaats van het wissen ervan.

Als je een bezwaar hebt ingediend in overeenstemming met Art. 21 (1) GDPR, moet er een afweging worden gemaakt tussen jouw belangen en de onze. Zolang nog niet is vastgesteld wiens belangen prevaleren, heb je het recht om de beperking van de verwerking van je persoonsgegevens te vragen.

Als u de verwerking van uw persoonsgegevens hebt beperkt, mogen deze gegevens - afgezien van de opslag ervan - alleen worden verwerkt met uw toestemming of voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van juridische claims of voor de bescherming van de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon of om redenen van zwaarwegend algemeen belang van de Europese Unie of van een lidstaat.

3. gegevensverzameling op onze website

Cookies

Sommige internetpagina's maken gebruik van zogenaamde cookies. Cookies beschadigen uw computer niet en bevatten geen virussen. Cookies worden gebruikt om onze website gebruiksvriendelijker, effectiever en veiliger te maken. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en bewaard door uw browser.

De meeste cookies die we gebruiken zijn zogenaamde "sessiecookies". Deze worden automatisch verwijderd aan het einde van uw bezoek. Andere cookies blijven opgeslagen op uw eindapparaat totdat u ze verwijdert. Met deze cookies kunnen wij uw browser herkennen bij uw volgende bezoek.

U kunt uw browser zo instellen dat u wordt geïnformeerd over het plaatsen van cookies en cookies alleen in individuele gevallen toestaan, de acceptatie van cookies voor bepaalde gevallen of in het algemeen uitsluiten en de automatische verwijdering van cookies bij het sluiten van de browser activeren. Als cookies worden gedeactiveerd, kan de functionaliteit van deze website beperkt zijn.

Cookies die nodig zijn om het elektronische communicatieproces uit te voeren of om bepaalde functies te bieden die u hebt aangevraagd (bijv. winkelwagenfunctie) worden opgeslagen op basis van art. 6 lid 1 lit. f GDPR. De websitebeheerder heeft een legitiem belang bij het opslaan van cookies voor de technisch foutloze en geoptimaliseerde levering van zijn diensten. Voor zover andere cookies (bijv. cookies voor het analyseren van uw surfgedrag) worden opgeslagen, worden deze afzonderlijk behandeld in dit privacybeleid.

Contactformulier

Als u ons vragen stuurt via het contactformulier

Als u ons een aanvraag stuurt, slaan we uw gegevens van het aanvraagformulier op, inclusief de contactgegevens die u daar opgeeft, om de aanvraag te verwerken en in het geval van vervolgvragen. We geven deze gegevens niet door zonder uw toestemming.

De gegevens die u invult in het contactformulier worden daarom uitsluitend verwerkt op basis van uw toestemming (Art. 6 para. 1 lit. a GDPR). U kunt deze toestemming te allen tijde intrekken. Het enige wat u hoeft te doen is ons een informele e-mail te sturen. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking die tot de herroeping is uitgevoerd, blijft onaangetast door de herroeping.

Wij bewaren de gegevens die u op het contactformulier invult totdat u om verwijdering ervan verzoekt, uw toestemming voor de opslag ervan intrekt of het doel voor de opslag ervan niet langer van toepassing is (bijvoorbeeld nadat aan uw verzoek is voldaan). Dwingende wettelijke bepalingen - in het bijzonder bewaartermijnen - blijven onaangetast.

Aanvraag per e-mail, telefoon of fax

Als u per e-mail, telefoon of fax contact met ons opneemt, worden uw aanvraag en alle persoonlijke gegevens (naam, aanvraag) door ons opgeslagen en verwerkt om uw aanvraag te verwerken. We geven deze gegevens niet door zonder uw toestemming.

Deze gegevens worden verwerkt op basis van Art. 6 para. 1 lit. b GDPR indien uw aanvraag verband houdt met de uitvoering van een contract of noodzakelijk is voor de uitvoering van precontractuele maatregelen. In alle andere gevallen is de verwerking gebaseerd op uw toestemming (Art. 6 para. 1 lit. a GDPR) en/of op onze legitieme belangen (Art. 6 para. 1 lit. f GDPR), aangezien wij een legitiem belang hebben bij de effectieve verwerking van de aan ons gerichte vragen.

hebben.

De gegevens die u ons stuurt via contactverzoeken blijven bij ons totdat u ons vraagt deze te verwijderen, uw toestemming voor opslag intrekt of het doel voor gegevensopslag niet langer van toepassing is (bijv. nadat uw verzoek is verwerkt). Dwingende wettelijke bepalingen - in het bijzonder wettelijke bewaartermijnen - blijven onaangetast.

Bron: e-recht24.de

Stuur een berichtje!
Fijne dag! 👋
Wij adviseren u graag van ma-vr van 08:00 - 17:00 gemakkelijk via Whatsapp!